روش نصب کف پوش بتنی

محصولات بتنی شرکت تولیدی نوین بتن پارس از مواد اصلی شامل سنگدانه های معدنی و مرمریت، سیمان سفید وسیاه تیپ ۱/۵۲۱ ، ماسه شسته شده، پودر سنگ  و رنگ های معدنی توسط دستگاهها و فناوری پرس تولید می گردد.

دستورالعمل نصب به شرح زیر از استانداردها و راهکارهای رایج در ایران و جهان و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه تنظیم گردیده است.


در مرحله نخست: لایه های غیرمقاوم خاک برداشته می شوند (مانند رس، خاک سطحی) تا به سطح مقاوم خاک برسیم. 

مرحله دوم: این سطح که بین ۳۰تا۳۵ سانتیمتر لایه ای مقاوم با خرده سنگ ، شن جاده سازی و سنگریزه ایجاد می کنیم.

مرحله سوم:  برای این منظور بهتراست از شن با دانه بندی ۳۲% ویا ۴۵% مقاوم دربرابر نفوذ آب و یخ زدگی استفاده شود. این لایه را نیز با دستگاه می کوبیم. سطح خاک و لایه مقاوم ایجاد شده می بایست حداقل شیب ۲درصد الی ۵/۲ درصد را برای جریان آب باران داشته باشد.

مرحله چهارم: قبل از نصب کفپوش (چیدن قطعات بتنی) می بایست از دو طرف دیواره ای برای مرزبندی سطح کارایجاد گردد تا از لغزش قطعات در هنگام کار و بعد از آن جلوگیری شود. توصیه می گردد قبل از نصب نهایی ای دیواره ها در چند ردیف قطعات بتنی به صورت آزمایشی چیده شوند تا فاصله های نهایی مشخص گردند.

در این مرحله نوبت بستر کفپوش است که تشکیل شده از شن و یا مخلوط شن خرد شده (دانه بندی۵%) تشکیل شده است ضخامت این بستر قبل ازکوبیده شدن باید بین ۴ الی ۵ سانتیمتر باشد. دقت کنید که این لایه نخست کوبیده نمی شود بلکه پس از نصب قطعات و به همراه آن کوبیده می شود و ارتفاع نهایی سطح قبل از کوبیده شدن بدست می آید. به همین جهت نیزضخامت لایه بستر می بایست حداقل از ۱ سانتیمتر بالاتر باشد.

 دراین مرحله مهم است که سطح بستر کاملا یک دست باشد. بهترین روش نصب دو میله و یا دو چوب در دو طرف و حرکت وسیله صاف کننده بر روی این ریلها می باشد.

مرحله پنجم: پس از صاف کردن بستر کفپوش چیدن قطعات به سمت جلو انجام می گیرد (در چیدمان دایره شکل از مراکز به اطراف) مهم است که قطعات کناری (در کنار مرزبندی،جدول) همزمان با باقی قطعات چیده شوند ونه قبل یا پس از آن. برای نصب قطعات کفپوش بتنی باید فاصله درز بین دو قطعه ۳ الی ۵ میلی متر باشد. دقت شود برآمدگی روی سطح جانبی قطعات لزوما این فاصله را ایجاد نمی کنند، بلکه این فاصله باید توسط نصاب رعایت گردد.

مرحله ششم: پس از چیدن قطعات نباید بر آن پاگذاشت در بین درزها شن خشک پاشیده می شود (به وسیله جارو) و سپس برای کوبیدن از دستگاه دارای سطح که آسیبی به سطح قطعات وارد نمی کند استفاده می شود. باید دقت نمود که در این مرحله  pvc سطح کفپوشها تمیز وخشک باشد. دور تا دور کار را می بایست برای عدم جابه جایی قطعات با جدول و یا هر قطعه دیگری قاب نمود. پس از کوبیدن توسط دستگاه می بایست با مخلوط  شن و آب سطح قطعات را پوشاند تا کلیه درزها کاملا پر شوند. پس از خشک شدن شن اضافه را از روی سطح جارو نمایید.