کفپوش بتنی پازلی

کفپوش بتنی پازلی (طرح آی)
کفپوش بتنی پازلی (طرح آی)

کفپوش های بتنی بر اساس استاندارد است که اجزاء آن به طور مناسبی متراکم شده و شکل و ضخامت یکنواخت داشت.....

کفپوش بتنی پازلی (طرح شش ضلعی)
کفپوش بتنی پازلی (طرح شش ضلعی)

محصولات کفپوش بتنی پازلی دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هستنند و دلیل آن تک لایه بودن و است.....

کفپوش بتنی پازلی (طرح طبری)
کفپوش بتنی پازلی (طرح طبری)

محصولات کفپوش بتنی پازلی طرح طبری دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هستنند و دلیل آن تک لایه ب.....

کفپوش بتنی پازلی (طرح موج شکسته)
کفپوش بتنی پازلی (طرح موج شکسته)

محصولات کفپوش بتنی  پازلی  طرح موج شکسته  دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هست.....

کفپوش بتنی پازلی (طرح موج)
کفپوش بتنی پازلی (طرح موج)

محصولات کفپوش بتنی  پازلی  طرح موج   دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هست.....

کفپوش بتنی پازلی (طرح پازل)
کفپوش بتنی پازلی (طرح پازل)

محصولات کفپوش بتنی  پازلی  طرح موج پازل  دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هستن.....

کفپوش بتنی پازلی (طرح کنگره)
کفپوش بتنی پازلی (طرح کنگره)

محصولات کفپوش بتنی  پازلی  طرح کنگره دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هستنند و دلیل.....

کفپوش بتنی پازلی (طرح کوزه شنی)
کفپوش بتنی پازلی (طرح کوزه شنی)

محصولات کفپوش بتنی  پازلی  طرح کوزه شنی  دارای مقاومت برشی , فشاری و سایشی زیادی هستن.....

نمایش 1 تا 8 از 8 (1 صفحه)