آزمایش های انجام شده بر روی موزاییک


انواع آزمایشهای معمول جهت تعیین کیفیت به شرح زیر است :

1. آزمون مقدماتی

2. ابعاد

3. تعیین مقاومت خمشی

4. سایش 

5. مقاومت در برابر یخ زدگی 


استاندارد 755 ایران در مورد موزاییک:

با توجه به استاندارد 755 ایران باید این ویژگی ها را داشته باشد:


میزان جذب آب موزائیک

Water absorbtion

Max : 8%

مقاومت خمشی موزاییک

Compression resistance

Min : 45 kg/cm2  به صورت میانگین
  Max : 40 kg/cm2 
به صورت منفرد

تلورانس ابعاد موزائیک

Dimension telorance

Max : +- 2 mm

تقعر و تحدب موزاییک

Concave&convex

Max :+-2mm

میانگین سایش موزاییک

Mean abrasion length

Max : 32 mm


طبقه بندی موزاییک ها بر اساس شکل ظاهری و نمای سطح رویه:

1. موزاییک سیمانی:  در سطح رویه فاقد سنگ دانه های تزئینی است و تنها دارای شیار و طرحهای ساده است.
2. موزاییک سنگ دار:  در سطح رویه ی آن از سنگ های تزئینی استفاده شده است و به 3 صورت شیاردار (طرح دار)، صاف و شسته ساخته می شود .
3. موزاییک شیاردار: در سطح رویه آن به اشکال مختلف دارای فرورفتگی و برجستگی بوده و به عنوانه فرش کف پیاده رو و محوطه استفاده می شود.
4. موزائیک شسته : در سطح آن دانه های شن به صورت برجسته نمایان ست.
5. موزائیک پلاکی: در سطح رویه آن مصالح ساختمانی سخت و صیقل پذیر وجود دارد و اندازه این سنگها برحسب ابعاد متفاوت است و به صورت صاف ساخته می شود.